บริการประชาชน
น้องลิง
04.46
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
04.46
บริการประชาชน
น้องลิง
04.46
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
04.46
ประมวลผลจริยธรรม
จำนวนเอกสารทั้งหมด 13 รายการ
รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566
รายงานผลการดำเนินการตามกรอบแนวทางเสริมสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
Dos & Donts การปฏิบัติตนของบุคลากรเทศบาลตำบลรัษฎา
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประกาศฯ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลตำบลรัษฎา เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศฯ เรื่อง ประมวลผลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โครงการยกย่องพนักงานผู้ทุ่มเทปฏิบัติงาน ของเทศบาลตำบลรัษฎา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลตำบลรัษฎา
ข้อบังคับเทศบาลตำบลรัษฎา ว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
ไปที่หน้า