บริการประชาชน
น้องลิง
23.27
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
23.27
บริการประชาชน
น้องลิง
23.27
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
23.27
รายงาน
จำนวนเอกสารทั้งหมด 12 รายการ
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
รายงานการประเมินผล การควบคุมภายใน ประจำปี 2564
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
รายงานการประเมินผล การควบคุมภายใน ประจำปี 2563
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ประกาศฯ เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลรัษฎา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2562
การประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2561 ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6
ไปที่หน้า