บริการประชาชน
น้องลิง
18.52
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
18.52
บริการประชาชน
น้องลิง
18.52
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
18.52
แผนยุทธศาสตร์พัฒนา
จำนวนเอกสารทั้งหมด 7 รายการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลรัษฎา
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๓) เทศบาลตำบลรัษฎา
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลรัษฏา (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐)
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลรัษฎา (พ.ศ. 2553-2557) (บทนำและสภาพทั่วไป)
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลรัษฎา (พ.ศ. 2553-2557) (การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น)
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลรัษฏา (2553-2557) (วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายการพัฒนา)
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลรัษฎา (พ.ศ. 2553-2557) (ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น)