บริการประชาชน
น้องลิง
10.48
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
10.48
บริการประชาชน
น้องลิง
10.48
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
10.48
รายงาน
จำนวนเอกสารทั้งหมด 26 รายการ
รายงานสรุปผลฯ เรื่อง การปฏิบัติงานด้านการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2565
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศให้ใช้แผนการจัดการความรู้ของเทศบาลตำบลรัษฎา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
มาตรฐานการปฏิบัติงานการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
คู่มือปฏิบัติงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัษฎา ๔ (บ้านแหลมตุ๊กแก)
คู่มือปฏิบัติงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัษฎา ๓ (บ้านกู้กู)
คู่มือปฏิบัติงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัษฎา ๒ (บ้านทุ่งคาพะเนียงแตก)
คู่มือปฏิบัติงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัษฎา ๑ (บ้านท่าเรือใหม่)
คู่มือการปฎิบัติงาน โรงเรียนเทศบาลตำบลรัษฎา
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ สำนักปลัดเทศบาล
ประกาศฯ กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราจ่ายค่าตอบแทนบุคคล หรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ (ฉบับที่ 3)
ไปที่หน้า