บริการประชาชน
น้องลิง
21.31
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
21.31
บริการประชาชน
น้องลิง
21.31
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
21.31
รายงาน
จำนวนเอกสารทั้งหมด 30 รายการ
คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง เทศบาลตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง
คู่มือปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานสรุปผลฯ เรื่อง การปฏิบัติงานด้านการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2565
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศให้ใช้แผนการจัดการความรู้ของเทศบาลตำบลรัษฎา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
มาตรฐานการปฏิบัติงานการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
คู่มือปฏิบัติงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัษฎา ๔ (บ้านแหลมตุ๊กแก)
คู่มือปฏิบัติงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัษฎา ๓ (บ้านกู้กู)
คู่มือปฏิบัติงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัษฎา ๒ (บ้านทุ่งคาพะเนียงแตก)
ไปที่หน้า