บริการประชาชน
น้องลิง
09.36
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
09.36
บริการประชาชน
น้องลิง
09.36
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
09.36
บทบาทหน้าที่

อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลรัษฎา

ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวดที่ ๒ การ กำหนดอำนาจและหน้าที่ ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มีหน้าที่ดังนี้

ตามมาตรา ๑๖ ให้เทศบาลตำบลรัษฎามีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้
   • การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
   • การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
   • การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
   • การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ
   • การสาธารณูปการ
   • การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
   • การพานิชณ์ และการส่งเสริมการลงทุน
   • การส่งเสริมการท่องเที่ยว
   • การจัดการศึกษา
   • การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
   • การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
   • การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
   • การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
   • การส่งเสริมกีฬา
   • การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
   • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
   • การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
   • การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
   • การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
   • การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
   • การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
   • การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
   • การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ สาธารณสถานอื่นๆ
   • การจัดการการบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   • การผังเมือง
   • การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
   • การดูแลรักษาที่สาธารณะ
   • การควบคุมอาคาร
   • การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   • การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
   • กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

ตามมาตรา ๖๖ เทศบาลตำบลรัษฎามีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม

ตามมาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลตำบลรัษฎา มีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาลตำบลรัษฎา ดังต่อไปนี้
• จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
• รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
• ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
• ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
• ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
• ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
• คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี
• ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร

ตามมาตรา ๖๘ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลรัษฎาอาจจัดทำกิจการในเขตเทศบาลตำบลรัษฎา ดังต่อไปนี้
• ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
• ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
• จัดให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
• ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
• ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
• ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
• บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร์
• การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
• หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
• ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
• กิจการเกี่ยวกับการพานิชย์
• การท่องเที่ยว
• การผังเมือง