บริการประชาชน
น้องลิง
19.52
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
19.52
บริการประชาชน
น้องลิง
19.52
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
19.52
คู่มือสำหรับประชาชน
จำนวนเอกสารทั้งหมด 66 รายการ
คู่มือสำหรับประชาชน การขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง
คำร้องขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
การซักซ้อมขั้นตอนการปฎิบัติ 4 กระบวนงาน
ประกาศฯ เรื่อง การดำเนินการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือการใช้บริการประชาชน เทศบาลตำบลรัษฎา
การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ
การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)
การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไปที่หน้า