บริการประชาชน
น้องลิง
12.47
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
12.47
บริการประชาชน
น้องลิง
12.47
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
12.47
คู่มือสำหรับประชาชน
จำนวนเอกสารทั้งหมด 64 รายการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
การซักซ้อมขั้นตอนการปฎิบัติ 4 กระบวนงาน
ประกาศฯ เรื่อง การดำเนินการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือการใช้บริการประชาชน เทศบาลตำบลรัษฎา
การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ
การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)
การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
ไปที่หน้า