บริการประชาชน
น้องลิง
20.33
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
20.33
บริการประชาชน
น้องลิง
20.33
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
20.33
สารจากนายก

ผมพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องโปร่งใสและสุจริตและพร้อมที่จะรับฟัง ความคิดเห็นจากทุกฝ่าย จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ผมมีความตั้งใจ จะดำเนินการพัฒนาเทศบาลตำบลรัษฎา ในด้านต่างๆ เพื่อนำพาเทศบาลไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ในขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาคเอกชน องค์กรประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งในเขตพื้นที่ใกล้เคียง และพื้นที่อื่นๆ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและดำเนินงานโครงการต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยยึดถือเอาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นหลัก เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลมีความชัดเจน สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ ของเทศบาล โดยยึดนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และความต้องการของพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่เป็นหลักในการบริหารงาน

นายนครินทร์ ยอแสงรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา