บริการประชาชน
น้องลิง
12.48
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
12.48
บริการประชาชน
น้องลิง
12.48
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
12.48
กฎหมายเทศบาล
จำนวนเอกสารทั้งหมด 42 รายการ
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลรัษฎา (การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566)
ประกาศฯ เรื่อง นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเทศบาลตำบลรัษฎา พ.ศ.2566
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล
ระเบียบสภาเทศบาลตำบลรัษฎาว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565
ประกาศเทศบาลตำบลรัษฎา เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลรัษฎา
เทศบัญญัติฯ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564
เทศบัญญัติฯ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2563
เทศบัญญัติฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2563
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางทางจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไปที่หน้า