บริการประชาชน
น้องลิง
09.33
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
09.33
บริการประชาชน
น้องลิง
09.33
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
09.33
กฎหมายเทศบาล
จำนวนเอกสารทั้งหมด 40 รายการ
ประกาศฯ เรื่อง นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเทศบาลตำบลรัษฎา พ.ศ.2566
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล
ระเบียบสภาเทศบาลตำบลรัษฎาว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565
ประกาศเทศบาลตำบลรัษฎา เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลรัษฎา
เทศบัญญัติฯ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564
เทศบัญญัติฯ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2563
เทศบัญญัติฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2563
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางทางจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกาศเทศบาลตำบลรัษฎา เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
ไปที่หน้า