บริการประชาชน
น้องลิง
21.33
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
21.33
บริการประชาชน
น้องลิง
21.33
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
21.33
นโยบาย

คำแถลงนโยบาย

ของ

นายนครินทร์ ยอแสงรัตน์  นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา

แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลรัษฎา

วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลรัษฎา

......................................

เรียน    ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลรัษฎาและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลรัษฎา

 

           ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา โดยตรงจากประชาชนเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ และผมได้รับเลือกตั้งจากประชาชนในเขตพื้นที่ให้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา ประกอบกับคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔๘ ทศ กำหนดให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบาย     ต่อสภาโดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี      ผมพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องโปร่งใสและสุจริตและพร้อมที่จะรับฟัง        ความคิดเห็นจากทุกฝ่าย จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ผมมีความตั้งใจ จะดำเนินการพัฒนาเทศบาลตำบลรัษฎา ในด้านต่างๆ เพื่อนำพาเทศบาลไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ในขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาคเอกชน องค์กรประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งในเขตพื้นที่ใกล้เคียง และพื้นที่อื่นๆ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและดำเนินงานโครงการต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยยึดถือเอาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นหลัก เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลมีความชัดเจน สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่       ของเทศบาล  โดยยึดนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และความต้องการของพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่เป็นหลักในการบริหารงาน ผมขอนำเสนอนโยบายเพื่อการพัฒนาโดยขอนำเสนอเป็นรายด้าน ดังต่อไปนี้

          ๑.  นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

               นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นนโยบายที่มุ่งสร้างความสะดวกสบาย ที่ประชาชนทุกคนในเขตเทศบาลพึงจะได้รับโดยเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ยังเป็นปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาด้านอื่นๆ ตามมาอีกด้วย โดยมีแนวทางการดำเนินนโยบายดังนี้


                 ๑.๑ สานต่อโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนภายในเขตเทศบาลทั้งระบบให้ได้มาตรฐานและเชื่อมโยงกันเพื่อความสะดวกของประชาชนในการสัญจรและรองรับระบบการคมนาคมขนส่งใน   เขตเทศบาล

                ๑.๒ เร่งดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ำ พร้อมวางระบบการป้องกัน      น้ำท่วมภายในเขตเทศบาลอย่างยั่งยืน

                ๑.๓ สานต่อโครงการติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ให้ทั่วถึงทุกแหล่งชุมชนของเทศบาล เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

จะเร่งดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้มีประสิทธิภาพและทั่วถึงทั้งเขตเทศบาล โดยมุ่งเน้นแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำของชุมชนเป็นวาระเร่งด่วน จัดวางระบบสาธารณูปโภค (ถนน ไฟฟ้า ประปา) ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

 


          ๒. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

              เนื่องจากเขตพื้นที่ของเทศบาลมีป่าชายเลนมีชายหาด จึงควรส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดความสมดุลและสอดคล้องกับระบบนิเวศวิทยา อย่างยั่งยืน ให้ธรรมชาติคงอยู่ ประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยมีนโยบายดังนี้


                ๒.๑ มุ่งเน้นส่งเสริมรักษาสภาพแวดล้อมให้สวยงามให้อยู่อย่างยั่งยืน


                ๒.๒ ส่งเสริมป้องกันและวางระบบการแก้ไขปัญหาด้านมลพิษด้านต่างๆ เช่น น้ำเสีย อากาศเสีย มลพิษทางเสียง


                ๒.๓ ส่งเสริมและดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ของเทศบาล ก่อสร้างสวนสาธารณะ สวนหย่อม ลานกีฬา เพิ่มพื้นที่สีเขียว ให้ครบถ้วนตามแหล่งชุมชนต่างๆ


                ๒.๔ จัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เป็นเทศบาลที่สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง