บริการประชาชน
น้องลิง
00.26
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
00.26
บริการประชาชน
น้องลิง
00.26
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
00.26
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
จำนวนเอกสารทั้งหมด 38 รายการ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)
แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ของเทศบาลตำบลรัษฎา ประจำปีงบประมาณ 2566
แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาลตำบลรัษฎาประจำปีงบประมาณ 2566
แบบฟอร์มรายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ 2567
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลรัษฎา
รายงานผลการดำเนินการเพื่อสร้างเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลรัษฎา ประจำปีงบประมาณ 2566
ไปที่หน้า