บริการประชาชน
น้องลิง
21.35
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
21.35
บริการประชาชน
น้องลิง
21.35
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
21.35
ภาพกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการและรับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
(วันที่ 22 มีนาคม 2559)
วันที่ 22 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องจามจุรี 1 โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายภูดิท รักษาราษฎร์ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและรับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ซึ่งทางเทศบาลตำบลรัษฎาจัดขึ้น โดยมีประชาชน ผู้มีส่วนได้-เสีย ในพื้นที่ตำบลรัษฎา จำนวน 200 คน เข้าร่วม นายภูดิท รักษาราษฎร์ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา กล่าวว่า สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 กำหนดให้เทศบาลมีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาของตนเอง ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนพัฒนา 3 ปี สำหรับใช้เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้น สำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่อง และเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลา 3 ปี โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี โดยกำหนดให้จัดทำและทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนก่อนงบประมาณประจำปี และให้นำปัญหา และความต้องการของประชาชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลรัษฎา จึงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ในครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2560-2562 ของเทศบาลตำบลรัษฎา ที่ตรงกับความต้องการของประชาชนและชุมชน อันจะนำไปสู่การจัดทำโครงการที่ตรงกับความต้องการของประชาชน และเพื่อให้เทศบาลตำบลรัษฎาสามารถให้บริการสาธารณะตามภารกิจหน้าที่ของตนเอง ตามกฎหมาย และตอบสนองความต้องการของชุมชนต่อไป..