บริการประชาชน
น้องลิง
20.38
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
20.38
บริการประชาชน
น้องลิง
20.38
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
20.38
กองการศึกษา
นางนิติยา ลูกสะเดา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสวรรยา ศิริกิจวัฒนา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นายหัสกร เกษน้อย
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวนัยนา นิรภัย
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวสิรินทรา เกี๊ยวสุวรรณ
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นางสาวลลิตพร สุภาพัฒนกิจ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวนัดดา บัวสวัสดิ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวยงทิพา สงคล้าย
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
นางสาวนุรฮูดา มัจฉา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวศิริรัตน์ ซื่อสกุลไพศาล
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวจารุวรรณ บุญเกื้อ
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
นางสาวจุฑาทิพย์ อุยะสิทธารักษ์
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ
นางสาวกรรณิการ์ สุขจิตร์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวอังคณา สายริยา
ครู
นายชาคริต นุ้ยภิรมย์
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสาวชวนชม ปรโฆษิต
ครูชำนาญการ
นางอนัตตา แซ่เดี่ยว
ครู
นางสาวณิชาวีร์ สุวรรณโณ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางจันทร์เพ็ญ เกวียนยนต์
ครูชำนาญการ
นางสาวจารุวรรณ์ นิยมเดชา
ครู
นางสาวอรทัย ชำนาญกิจ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวปารมี หลงหา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน