บริการประชาชน
น้องลิง
14.41
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
14.41
บริการประชาชน
น้องลิง
14.41
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
14.41
สำนักปลัดเทศบาล
นายอภิรักษ์ พรรณสุข
หัวหน้าสำนักปลัด
นางขนิษฐา เจียมสกุล
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสมทรัพย์ แซ่หลิม
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นายสมยศ ทองตัน
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
นางสาวนงนุช ขาวโต
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวจิราภรณ์ คงรุ่งเรืองสกุล
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวชญาภา ธานีรัตน์
นิติกรปฏิบัติการ
นางจรรยารัตน์ ติ๋วสกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวนวรัตน์ ยอดเสถียร
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
นางสายใจ โกมลมน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายรัตตพงศ์ รักษาธรรม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นงเยาว์ แก้วภราดัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายชินวุธ ผ่องผาสุข
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นางสาวศศิภา แสงแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
จ่าสิบเอกนวพล คำจันทร์
เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญงาน
นางสาวบัณฑิตา คทายุทธ
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน
นางสาวกรนิภา สังข์แก้ว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวอัจฉรา แดงสุวรรณ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวปาริฉัตร ด้วงตุด
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวปรางทิพย์ อินสอิ้ง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวฟารีดา หมัดบิลเฮด
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวอารีย์ บุญฤทธิ์
เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน