บริการประชาชน
น้องลิง
21.57
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
21.57
บริการประชาชน
น้องลิง
21.57
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
21.57
สำนักปลัดเทศบาล
นายอภิรักษ์ พรรณสุข
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทรศัพท์ : 076-525779 ต่อ 208
นางขนิษฐา เจียมสกุล
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสมทรัพย์ แซ่หลิม
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางธนพรรณ ภูริภัทรพันธุ์
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
นางสาวนงนุช ขาวโต
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวจิราภรณ์ คงรุ่งเรืองสกุล
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวชญาภา ธานีรัตน์
นิติกรปฏิบัติการ
นางจรรยารัตน์ ติ๋วสกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวนวรัตน์ ยอดเสถียร
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
นางสายใจ โกมลมน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
จ่าสิบเอกนวพล คำจันทร์
นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ
นงเยาว์ แก้วภราดัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายชินวุธ ผ่องผาสุข
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นางสาวศศิภา แสงแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวกรนิภา สังข์แก้ว
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ
นางสาวบัณฑิตา คทายุทธ
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน
นางสาวปาริฉัตร ด้วงตุด
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายรัตตพงศ์ รักษาธรรม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางสาวฟารีดา หมัดบิลเฮด
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวอัจฉรา แดงสุวรรณ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวปรางทิพย์ อินสอิ้ง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวอารีย์ บุญฤทธิ์
เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน