บริการประชาชน
น้องลิง
14.18
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
14.18
บริการประชาชน
น้องลิง
14.18
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
14.18
กองคลัง
นางศิริโสภา บูรณะศักดิ์สกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทรศัพท์ : 076-525779 ต่อ 107
นางภักดินันท์ คำธร
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
นางพีรภาว์ สิทธิโชคพีรพล
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นางอุษา หนูรุ่น
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวศิริพร ศรีสุธรรม
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นายชูศักดิ์ เชื้อชวด
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นายพิสิษฐ์ วิจิตร
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวยศวีร์ บุณยะเกียรติ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางเรวดี ธัญญุพัก
เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน
นางสาวศศิธร หนูน้อย
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นายนิติวุฒิ ณิชากรพงศ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายกัมปนาท จันทร์เกตุ
เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน
นางสาวพิชามญธ์ จวบความสุข
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวชลดา รัตนประดิษฐ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน